Respektujemy Twoje prawo do prywatności. Ochrona danych osobowych Użytkowników naszej Platformy jest dla nas bardzo istotna. W tym dokumencie („Polityka prywatności”) wyjaśniamy, jak i dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe w ramach naszej Platformy. W tym dokumencie informujemy również, jakie przysługują Ci prawa jako osoby, której dane osobowe dotyczą.

Niektóre pojęcia użyte w Polityce prywatności, rozpoczynające się wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w tym dokumencie, mają takie samo znaczenie, jakie nadano im w Regulaminie Platformy („Regulamin”).

Zapewniamy, że pozyskane dane są przetwarzane w sposób zgodny z prawem i w uzasadnionych celach. Przestrzegamy prawa do ochrony prywatności i zapewniamy, że Twoje dane osobowe będą odpowiednio chronione. Twoje dane osobowe są przetwarzane w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej także „RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur- lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

1. Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest polska spółka zarejestrowana pod firmą: Know.How.Match sp z o.o. z siedzibą w Łodzi pod adresem: ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 lok.8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000869941 (sąd rejestrowy: w Łodzi) NIP: 7252304134, REGON: 387529930, kapitał zakładowy: 50 000 zł. Dalej w Polityce Prywatności określamy siebie również jako „Administrator” lub po prostu „my”, „nas”, „nasz” itp.

Nasze dane kontaktowe:

 1. Adres do korespondencji: ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 lok.8 90-057 Łódź
 2. Adres e-mail: khm@knowhowmatch.com
 3. Numer telefonu: 22 100 98 00

Kontakt z nami jest też możliwy poprzez formularze kontaktowe dostępne w Serwisie.

2. Przetwarzane dane

Administrator w ramach Serwisu przetwarza następujące dane osobowe:

 1. Imię i nazwisko;
 2. Nazwa firmy;
 3. Nazwa Użytkownika lub Eksperta w Serwisie;
 4. Adres e-mail;
 5. Numer telefonu;
 6. Numer identyfikacji podatkowej lub inny krajowy numer identyfikacyjny;
 7. Adres zamieszkania lub adres prowadzenia działalności gospodarczej;
 8. numer rachunku bankowego lub inne dane dotyczące płatności;
 9. wizerunek (jeśli np. umieścisz swoje zdjęcie w Serwisie);
 10. adres IP;
 11. lokalizacja;

Może zdarzyć się, że Administrator będzie przetwarzać także inne dane osobowe, które Użytkownik samodzielnie nam dostarczy.

3. Zbieranie danych osobowych

Administrator uzyskuje o informacje o Użytkownikach i Ekspertach w ramach Serwisu w następujący sposób:

 1. Gdy Użytkownik korzysta z Serwisu, m.in. gdy Użytkownik dobrowolne wprowadza informacje w formularzach Serwisu np. gdy Użytkownik rejestruje Konto lub zakupuje Poradę;
 2. Gdy Użytkownik kontaktuje się z Administratorem za pomocą formularzy dostępnych wSerwisie;
 3. Gdy Administrator kontaktuje się z Użytkownikiem np. gdy poprosimy Cię o wyrażenie opiniio udzielonej Poradzie;
 4. W sposób automatyczny, gdy Użytkownik korzysta z Serwisu np. poprzez zapisywanie plikówcookie w urządzeniach końcowych.

Stosujemy szereg informatycznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, aby zminimalizować ryzyko przejęcia, utraty ich zniszczenia danych, takich jak: system firewall, systemy zabezpieczeń antywirusowych i antyspamowych, wewnętrzne procedury dostępu, przetwarzanie danych i awaryjne odzyskiwanie, system tworzenia kopii zapasowych działający na wielu poziomach. Twoje dane osobowe są przechowywane na serwerach zewnętrznych. Tam, gdzie jest to możliwe, stosujemy wysoki poziom szyfrowania połączeń HTTPS / SSL zgodnie z najlepszymi praktykami.

Należy jednak pamiętać, że korzystanie z Internetu zawsze niesie za sobą pewne ryzyko, ale zapewniamy, że dzięki wdrożonym procedurom dążymy do maksymalnego ograniczenia tego ryzyka poprzez regularne przeglądy systemów informatycznych i ich aktualizacje.

4. Dane nieletnich

Zgodnie z Regulaminem, aby móc korzystać z naszych Usług powinieneś posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, co w zasadzie oznacza, że należy mieć ukończone 18 lat. Administrator nie przetwarza celowo żadnych danych osobowych osób poniżej 18. roku życia.

5. Cel i okres przechowywania danych

Administrator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach i przez poniższe okresy:

Cel przetwarzania danych Podstawa przetwarzania danych Okres przechowywania danych Wymóg podania danych (umowny* lub ustawowy**)
Rejestracja i prowadzenie Konta Użytkownika w Serwisie. Świadczenie Usług drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika. Artykuł 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) Od dnia rejestracji Konta do czasu usunięcia Konta przez Użytkownika lub Administratora. Umowny
Udzielanie odpowiedzi na zapytania kierowane do Administratora zapośrednictwem formularzy Serwisu. Artykuł 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda) Okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie skierowane do Administratora przez Użytkownika. Umowny
Świadczenie usługi Newsletter Artykuł 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda) Do dnia odwołania zgody. Umowny
Analiza częstotliwości składania przez Użytkowników wniosków o zwrot dokonanych płatności. Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) Dane przechowywane są przez czas trwania prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie nie dotyczy
Przeciwdziałanie nadużyciom.   dłużej jednak niż przez okres 3 lat od dnia złożenia przez Użytkownika ostatniego wniosku o zwrot środków tytułem wykupienia Porady.  
Marketing bezpośredni Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) Nie dłużej niż przez 3 lata od ostatniego zakupu Porady przez Użytkownika, chyba że wcześniej Użytkownik wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania jej/jego danych na cele marketingubezpośredniego nie dotyczy
Wyrażenie przez Użytkownika opinii zakupionej Poradzie. Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) Nie dłużej niż przez okres dostępności Porad udzielanych przez danego Eksperta. nie dotyczy
Cele analityczne i statystyczne. Ulepszanie oferowanych przez nas Usług. Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) Nie dłużej niż 5 lat od dnia zebrania danych osobowych dotyczących danej osoby. nie dotyczy
Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora w związku z wykupieniem przez Użytkownika Porady lub korzystania z innych Usług Platformy. Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) Dane przechowywane są przez czas trwania prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnieniaroszczenia, którego dane dotyczą. nie dotyczy
Rozliczanie transakcji oraz prowadzenie ksiąg rachunkowych Artykuł 6 ust. 1 lit. c) RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze) Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymiAdministratorowi przechowywanie dokumentów rachunkowych lub podatkowych Ustawowy
Rozpatrzenie zgłoszenia naruszeń praw osób trzecich Artykuł 6 ust. 1 lit. c) RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze) Okres niezbędny do rozpatrzenia danego zgłoszenia. Ustawowy
Rozpatrzenie reklamacji Artykuł 6 ust. 1 lit. c) RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze) Okres niezbędny do rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji. Ustawowy

 

*jeśli wymóg podania danych jest umowny oznacza to, że podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy lub świadczenia usługi przez Administratora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia umowy z Administratorem lub brak możliwości świadczenia usługi przez Administratora.

**jeśli wymóg podania danych jest ustawowy oznacza to, że podanie danych jest konieczne dla wypełnienia przez Administratora jego obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Niepodanie danych uniemożliwi Administratorowi wykonanie tych obowiązków i może stanowić podstawę do odmowy świadczenia Usługi przez Administratora.

6. Twoje prawa

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

 1. Prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
 2. Prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego o prawnie uzasadniony interes Administratora, w tym profilowania na tej podstawie;
 3. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim;
 4. jeśli dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie zgody – prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 5. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z uprawnień, o których mowa w pkt 1)-4) powyżej, możesz skorzystać poprzez kontakt z Administratorem, na dane kontaktowe wskazane na początku Polityki Prywatności.

7. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być przekazane przez nas podmiotom trzecim (tzw. odbiorcom). Przekazywanie danych jest niezbędne do świadczenia Usług w ramach Serwisu oraz do wywiązania się przez nas z zawartych umów.

Kategorie odbiorców, którym możemy przekazać Twoje dane osobowe są następujące:

Dane osobowe mogą być także udostępniane w związku z korzystaniem z plików cookies (pkt 10. Polityki Prywatności).

8. Przekazywanie danych poza UE

Dane osobowe Użytkowników i Ekspertów Platformy przechowywane są na zewnętrznym serwerze, należącym do spółki wchodzącej w skład grupy AMAZON. Dane spółki – właściciela serwerów: [●] adres rejestrowy: [●]

Dane osobowe mogą być przekazywane także do spółki Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, USA) w wyniku korzystania z plików cookies.

W związku z powyższym, dane osobowe Użytkowników są przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) czyli poza obszar Unii Europejskiej (UE).

Przepisy dotyczące ochrony prywatności w krajach poza UE mogą nie oferować tego samego poziomu ochrony, co w kraju należącym do UE. Jeżeli jednak udostępnimy Twoje dane poza UE, zapewnimy odpowiedni poziom ochrony Twoich danych i oprzemy takie przekazanie:

USA w rozumieniu RODO, stanowi państwo trzecie, wobec którego Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony.

9. Profilowanie

Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.Profilowanie będzie mieć na celu dopasowanie dostępnych w Serwisie ofert do spodziewanych preferencji Użytkownika, m.in. na podstawie dotychczasowych zakupów lub uprzednio przeglądanych ofert.Zapewniamy, że zautomatyzowane przetwarzanie danych i profilowanie nie wywoła negatywnych skutków po stronie Użytkownika.

10. Cookies

Serwis korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania z Serwisu. Ponadto Administrator używa innych technologii, takich jak skrypty czy logi, uaktywnianych w momencie, w którym rozpoczynasz korzystanie z Serwisu.W ramach Serwisu stasowane są różne rodzaje cookies:

Można także rozróżnić poniższe typy plików cookies:

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownika mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Zalecane jest zapoznanie się z polityką ochrony prywatności tych podmiotów, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

11. Zmiany Polityki Prywatności

Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 21.12.2020.

Możemy od czasu do czasu zmieniać postanowienia Polityki Prywatności, jeśli zajdzie taka potrzeba np. jeśli zmienimy funkcjonalności Serwisu lub zakres świadczonych przez nas Usług, jeśli zmienią się obowiązujące przepisy prawa lub jeśli zmienią się nasze dane.

Administrator zawiadomi Użytkowników o zmianie Polityki Prywatności poprzez:

Jeśli będziesz dalej korzystał z Serwisu i naszych Usług po wprowadzeniu zmian, uznamy że zgodziłeś się na zmiany w Polityce Prywatności.