Postanowienia ogólne

1.1.  Niniejszy dokument (dalej: „Regulamin”) stanowi regulamin świadczenia drogą elektroniczną przez platformę internetową www.knowhowmatch.com (dalej: „Platforma”) dostępną pod adresem www.knowhowmatch.com (dalej: „Serwis”). Znajdziesz tu m.in. opis usług dostępnych w Platformie (dalej” „Usługi”), wymagania techniczne do korzystania z Platformy, zasady na jakich zawierane i rozwiązywane są umowy pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem oraz zasady składania reklamacji. Ten Regulamin stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy Tobą a nami od momentu, w którym dokonasz rejestracji w naszym Serwisie.

1.2.  Korzystając z Platformy zgadzasz się na warunki umowy określone w Regulaminie, dlatego przed rozpoczęciem korzystania z Platformy powinieneś uważnie przeczytać Regulamin. Jeśli nie akceptujesz Regulaminu, prosimy abyś nie korzystał z Platformy.

1.3.  Niniejszy dokument jest jednocześnie regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

1.4.  Regulamin jest dostępny nieodpłatnie, pod adresem www.knowhowmatch.com. Masz prawo w dowolnym momencie znaleźć, odtworzyć, zachować lub pobrać Regulamin.

1.5.  Na potrzeby niniejszego Regulaminu, dni robocze oznaczają dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z polskim prawem.

Administrator Platformy

2.1.  Platforma jest własnością spółki o nazwie: Know.How.Match. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi pod adresem: ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 lok 8 (90-057), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000869941 (sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łódź-Śródmieście) NIP: 7252304134, REGON: 387529930, kapitał zakładowy: 50 000 zł. W Regulaminie określamy się też jako „Administrator” lub po prostu jako: „my”, „nasz”, „nas” itp.

2.2.  Osoby korzystające z Serwisu, Platformy lub Usług określamy w Regulaminie jako: „Użytkowników”. Do Użytkowników zwracamy się w Regulaminie też bezpośrednio, np. przez użycie zwrotów „Ty”, „Twój”, „Ciebie” itp.

Nasze Usługi

3.1. W ramach naszej Platformy umożliwiamy Użytkownikom składanie zamówień na uzyskanie przez Użytkownika informacji, pomocy lub konsultacji w związku z prowadzoną przez Użytkownika działalnością gospodarczą (dalej: “Porada”). Porady udzielane są przez osoby trzecie, posiadające specjalistyczną wiedzę w danej dziedzinie (dalej: “Eksperci”).

3.2.  Nasze Usługi są skierowane wyłącznie do przedsiębiorców, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2018 poz. 646 z późn. zm.) prowadzących działalność gospodarczą na terenie Polski.

3.3.  Zawartość Serwisu (wykaz dostępnych dziedzin, w której można uzyskać Poradę) jest dostępna w Serwisie. Zmiany, modyfikacje lub aktualizacje zawartości Serwisu oraz inne zmiany wyglądu Serwisu nie uważa się za zmianę Regulaminu, o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa nie stanowią inaczej.

3.4.  Korzystanie z Usług wymaga rejestracji Konta w naszym Serwisie. Niezarejestrowani Użytkownicy nie mogą korzystać z Usług.

4. Warunki korzystania z Usług

4.1.  Jeżeli jesteś osobą fizyczną – aby korzystać z Usług musisz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz prowadzić na terenie Polski działalność gospodarczą.

4.2.  Jeśli działasz w imieniu osoby prawnej – korzystając z Usług, oświadczasz, że jesteś uprawniony do reprezentowania takiej osoby prawnej i zaciągania w jej imieniu zobowiązań oraz że reprezentowana przez Ciebie osoba prawna prowadzi na terenie Polski działalność gospodarczą.

a) Postanowienia Regulaminu odnoszące się do osób prawnych stosuje się odpowiednio do tzw. ułomnych osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną.

  1. Wymagania techniczne

5.1. Aby korzystać z Serwisu i Usług, powinieneś mieć:
a) komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
b) aktywny adres e-mail,
c) przeglądarkę internetową w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą plikówcookies i JAVA,
d) w przypadku korzystania z Porad udzielanych w postaci teletransmisji (telekonferencji)– kamerę (wbudowaną w urządzeniu, którego używasz lub kamerę zewnętrznąpodłączoną do Twojego urządzenia)

5.2. W ramach Serwisu nie zapewniamy urządzeń niezbędnych do korzystania z Usług, nieponosimy odpowiedzialności za koszty, które możesz ponieść w związku ze spełnianiemwymagań technicznych korzystania z Platformy.

Ogólne zasady naszego Serwisu

6.1. Zobowiązujemy się do świadczenia Usług w sposób ciągły. Zastrzegamy sobie jednak prawo do wprowadzenia przerw w funkcjonowaniu Serwisu, które wynikają z konieczności przeprowadzenia konserwacji lub aktualizacji Serwisu.

6.2.  Podczas korzystania z Serwisu możemy wysyłać Ci powiadomienia typu „push”. Możesz wyłączyć lub ponownie włączyć powiadomienia „push” w dowolnym momencie, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki.

6.3.  Zastrzegamy sobie prawo do umieszczania w Serwisie treści reklamowych dotyczących usług oferowanych przez nas lub przez podmioty z nami niepowiązane. Takie podmioty mogą umieszczać reklamy w Serwisie za pośrednictwem linków, banerów itp. Nie odpowiadamy za treść tych materiałów ani za jakąkolwiek ofertę, informacje lub działania tych osób trzecich. Użytkownik, który zdecyduje się podjąć działania zalecane w takich ogłoszeniach, robi to wyłącznie na własne ryzyko.

6.4.  Niniejszym informujemy Cię o zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług online: ryzyko korzystania z usług online polega na tym, że komputer lub inne urządzenie z dostępem do Internetu może zostać zainfekowane złośliwym oprogramowaniem, takim jak wirusy lub „trojany”. Aby uniknąć takich zagrożeń, należy podjąć odpowiednie środki techniczne, takie jak zainstalowanie aktualnego oprogramowania antywirusowego i Firewall na komputerze lub urządzeniu mobilnym.

6.5.  Podczas korzystania z Serwisu nie możesz:

a)  przesyłać treści obraźliwych, niezgodnych z prawem lub nieprzyzwoitych albonaruszających nasze prawa, prawa innych Użytkowników lub osób trzecich,
b)  publikować reklam ani wysyłać niezamówionej informacji handlowej,
c)  podejmować jakichkolwiek działań, które mogą utrudniać lub zakłócać działanieSerwisu ani podejmować prób obejścia środków bezpieczeństwa, w tym próbyuzyskania dostępu do danych osób trzecich i przechwycenie danych;

6.6. Zastrzegamy sobie prawo do:

a)  Wstrzymania świadczenia Usług z uzasadnionych przyczyn technicznych lub z powodu niezbędnych prac konserwacyjnych. Możemy również okresowo aktualizować lub zmieniać nasz Serwis (dodawać lub usuwać niektóre funkcje, usuwać błędy itp.), co może również skutkować czasowym zawieszeniem świadczenia Usług. W miarę możliwości poinformujemy Użytkowników z wyprzedzeniem o takich zawieszeniach.
b)  Odmowy świadczenia Usług, jeśli naruszasz Regulamin, w tym do zawieszenia Twojego konta na okres 7 dni bądź na czas nieokreślony do odwołania;
c)  Zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn w każdym czasie;
d)  Usuwania w całości lub części treści przesyłanych przez Ciebie poprzez Platformę,jeżeli treści te naruszają postanowienia Regulaminu.

7. Konto. Rejestracja.

7.1. Korzystanie z Usług wymaga zarejestrowania przez Użytkownika konta w Serwisie („Konto” lub „Konto Użytkownika”). Założenie Konta wymaga podania przez Ciebie danych

wymaganych w formularzu rejestracyjnym, w tym adresu e-mail oraz hasła. Konto zakładane jest na czas nieokreślony od momentu potwierdzenia Twojej rejestracji przez nas (potwierdzenie rejestracji wysyłane jest na Twój adres e-mail). Rejestrując Konto w Serwisie zobowiązujesz się do przestrzegania postanowień Regulaminu.

a) Zastrzegamy sobie prawo (przed potwierdzeniem rejestracji Konta) do weryfikacji danych podawanych przez Użytkowników w formularzu rejestracyjnym Konta (w szczególności, w przypadku Kont zakładanych dla osób prawnych, zastrzegamy sobie prawo do sprawdzenia czy osoba, która wypełnia formularz rejestracji Konta, jest uprawniona do reprezentacji danej osoby prawnej).

7.2.  Założenie Konta jest bezpłatne. Korzystanie z innych Usług w ramach Serwisu wiąże się, co do zasady, z odpłatnością.

7.3.  Użytkownik jest zobowiązany do ochrony danych swojego Konta, w szczególności za bezpieczeństwo hasła. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane ujawnieniem przez Ciebie danych dostępu do Twojego Konta lub uzyskaniem danych dostępu do Twojego Konta przez niepowołane osoby trzecie, za których działania nie odpowiadamy.

7.4.  Jeden Użytkownik może zarejestrować tylko jedno Konto. Jedno Konto może być przypisane tylko do jednego adresu e-mail. Użytkownik nie ma prawa do przeniesienia swojego Konta na inną osobę.

7.5.  Konto jest treścią cyfrową, a Użytkownik wyraża wyraźną zgodę na uzyskanie dostępu do Konta natychmiast po zakończeniu procedury rejestracji. W związku z tym, Użytkownikowi (będącemu osobą fizyczną) nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usługi Konta.

7.6.  Usunięcie Konta oznacza rozwiązanie umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem.

7.7.  Konto może być usunięte przez Użytkownika w każdym czasie. Użytkownik może usunąćKonto poprzez skorzystanie z odpowiedniej zakładki w Serwisie.

7.8.  Konto Użytkownika może być usunięte przez Administratora, jeśli Użytkownik dopuszczasię naruszenia postanowień Regulaminu i stan ten trwa mimo skierowania przez Administratora do Użytkownika (a) żądania zaprzestania naruszeń Regulaminu (b) zawiadomienia o usunięciu przez Administratora treści Użytkownika. Usunięcie Konta Użytkownika przez Administratora jest możliwe w szczególności, ale bez ograniczenia w następujących sytuacjach:

a) Użytkownik korzysta z Serwisu w celu publikowania reklam, wysyłania lub udostępniania szkodliwych, obraźliwych lub niepożądanych wiadomości lub treści;
b)  Podejmowania przez Użytkownika jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu (w tym w celu nałożenia nieuzasadnionego lub nieproporcjonalnie dużego obciążenia na naszą infrastrukturę);
c)  Wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu w celu wysyłania lub odbierania materiałów, które niosą ze sobą zagrożenia techniczne (w tym wirusów komputerowych, koni trojańskich, robaków, szkodliwych elementów, uszkodzonych danych, złośliwego oprogramowania);
d)  Podejmowania przez Użytkownika prób obejścia środków zabezpieczających lub zabezpieczeń sieciowych, w tym próba uzyskania dostępu do danych osób trzecich oraz przechwytywanie danych;
e)  Użytkownik wystawił swoje Konto na sprzedaż (np. opublikował na innej stronie internetowej ofertę sprzedaży danych do logowania na swoje Konto);

7.9. W przypadku usunięcia Konta (niezależnie od przyczyn), płatności wykonane przez Użytkownika na rzecz Administratora nie podlegają zwrotowi.

7.10. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy rejestracji Konta Użytkownika, jeżeli poprzednie Konto danego Użytkownika zostało przez nas usunięte z powodu naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu – w takiej sytuacji możemy usunąć nowo założone Konto.

8. Newsletter

8.1.  W ramach Newslettera będziemy dostarczać Ci w sposób regularny, lub w różnych odstępach czasu informacje, w tym informacje handlowe, dotyczące promocji, nowych ofert produktów lub usług, wydarzeń, konkursów, etc. oferowanych przez nas lub przez naszych zaufanych partnerów.

8.2.  Aby zapisać się do Newslettera musisz:

a)  Podać swój adres e-mail;
b)  Zaakceptować Regulamin i Politykę Prywatności Serwisu;
c)  Wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych;

8.3.  Newsletter będzie obowiązywał od chwili otrzymania przez Ciebie od nas e-maila z potwierdzeniem zapisania się do Newslettera. Umowa o dostarczanie Ci Newslettera obowiązuje przez czas nieoznaczony i może zostać przez rozwiązana w każdym momencie (przez Ciebie lub przez nas), poprzez wysłanie wiadomości e-mail, a w Twoim przypadku także poprzez skorzystanie z odpowiedniego odnośnika w otrzymywanych wiadomościach.

9. Zamówienia Porad. Płatności

9.1. Porady są udzielane w zamian za opłaty. Wysokości opłat za Porady są wskazane w Serwisie. Ceny wskazane w Serwisie nie obejmują należnego podatku VAT. Kwota podatku VAT zostanie doliczona do wartości zamówienia.

9.2.  Wszelkie płatności dokonywane w ramach Serwisu są wykonywane za pośrednictwem zewnętrznych operatorów płatniczych. W Serwisie są wskazani operatorzy, poprzez których możliwe jest dokonanie opłaty.

9.3.  Przed pierwszym zamówieniem Porady, Użytkownik jest zobowiązany podać dane prowadzonej działalności gospodarczej, m.in. adres prowadzenia działalności oraz numer NIP .

9.4.  Aby zamówić Poradę należy wypełnić formularz zamówienia Porady dostępny w Platformie i wskazać m.in

a)  dziedzinę, w której Użytkownik pragnie uzyskać Poradę oraz możliwie precyzyjnie sformułować opis problemu, który będzie przedmiotem udzielanej Porady;
b)  sposób (formę) udzielenia Porady;
c)  Eksperta, który będzie udzielał Porady;
d)  operatora płatności oraz kliknąć w przycisk “Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lubprzycisk o podobnej treści.

9.5.  Termin udzielenia Porady będzie ustalany przez Użytkownika przy składaniu zamówienia, wlimitach czasowych wskazanych w Platformie.

9.6.  W przypadku niezaksięgowania przez nas płatności najpóźniej w ciągu 1 dnia roboczego oddnia złożenia zamówienia albo w przypadku odrzucenia płatności przez system operatorapłatności elektronicznej, zamówienie jest anulowane.

9.7.  W momencie zaksięgowania przez nas płatności, zamówienie jest potwierdzane(potwierdzenie zamówienia prześlemy do Użytkownika pocztą elektroniczną). Faktura za dokonaną przez Użytkownika wpłatę jest wysyłana do Użytkownika nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia zaksięgowania przez nas płatności.

9.8.  Nie ponosimy odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie systemów wybranego przez Ciebie operatorów płatności. Ewentualne prowizje pobierane przez banki lub operatorów płatności (itp. podmioty) związane z wykupieniem przez Użytkownika Porady, Użytkownik ponosi we własnym zakresie. Jeśli cena Porady podana jest w walucie innej niż waluta, w której Użytkownik dokonuje płatności (zwłaszcza gdy Użytkownik posiada rachunek bankowy w walucie innej niż waluta opłaty za Poradę), to ewentualne koszty przewalutowań ponosi Użytkownik.

9.9.  Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen za Porady, bez zachowania okresu przejściowego. Zmiana przez nas cen nie wpłynie na płatności dokonane przez Użytkownika dokonane przed zmianą cen.

9.10. Administrator może oferować Użytkownikom kody promocyjne, które mogą być wykorzystane np. do obniżenia ceny Porady. Kody promocyjne mają określoną datę ważności (datę, do której można z nich skorzystać). Po upływie daty ważności nie można skorzystać z

kodu promocyjnego. Kody promocyjne mogą być wykorzystane tylko w ramach Platformy. Kodów promocyjnych nie można wymieniać z innymi Użytkownikami. Kody promocyjne nie mogą być wymienione w zamian za pieniądze ani na jakiekolwiek inne prawa majątkowe.

10. Realizacja Porady

10.1.

10.2.

Porady udzielane są w sposobach (formach) wskazanych w Regulaminie (np. w formie teletransmisji w czasie rzeczywistym, w formie tekstowej, w formie raportu, ankiety oraz jej wyników itp.) – Użytkownik wybiera sposób udzielenia Porady (w dostępnych w Platformie możliwościach dla danej Porady) przy składaniu zamówienia, w zależności od charakteru i dziedziny Porady.

Użytkownik może uzyskać ponowny dostęp do treści danej Porady za pośrednictwem swojego Konta (np. poprzez ich ponowne odtworzenie lub pobranie na urządzenie Użytkownika) wyłącznie w przypadku Porad udzielanych w niektórych formach (formy Porad, do których można uzyskać ponowny dostęp są wskazane w Serwisie).

10.3.

10.4.

10.5.

Treść Porady może być przez Użytkownika wykorzystana wyłącznie na własne cele, w szczególności na cele związane z wykorzystaniem Porady w prowadzonej przez Użytkownika działalności gospodarczej.

Odpowiedzi na ewentualne pytania dodatkowe Użytkownika do treści uzyskanej Porady stanowić będą przedmiot nowej Porady i mogą być realizowane na podstawie nowego zlecenia Porady, złożonego w Platformie na zasadach ogólnych, opisanych w Regulaminie.

W przypadku gdyby po potwierdzeniu zamówienia Porady okazało się, że udzielenie Porady przez Eksperta w wybranym przez Użytkownika terminie nie było możliwe (np. z uwagi na sytuacje losowe), niezwłocznie skontaktujemy się z Użytkownikiem i wskażemy nowy termin udzielenia Porady. Użytkownik jest zobowiązany do potwierdzenia proponowanego przez nas nowego terminu udzielenia Porady, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania naszego powiadomienia. Bezskuteczny upływ tego terminu (brak odpowiedzi Użytkownika w tym czasie) oznacza akceptację Użytkownika nowego terminu udzielenia Porady.

  1. a)  Postanowienia ust. 10.2. nie dotyczą w szczególności Porad, które są udzielane w czasie rzeczywistym (np. w postaci teletransmisji lub telekonferencji) – ponowne odtworzenie tych Porad nie jest możliwe.
  2. b)  Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że nagrywanie treści Porad, które są udzielane w czasie rzeczywistym (np. w postaci teletransmisji lub telekonferencji) jest zabronione.

a) W przypadku akceptacji nowego terminu udzielenia Porady, uiszczona przez Użytkownika kwota tytułem zamówienia Porady nie podlega zwrotowi w całości ani w części (chyba że Administrator i Użytkownik zgodnie postanowią inaczej).

b) W przypadku braku akceptacji nowego terminu udzielenia Porady przez Użytkownika Porady, zamówienie jest anulowane, a płatność dokonana przez Użytkownika podlega zwrotowi (zamiast zwrotu możemy także zaproponować Użytkownikowi voucher na nasze Usługi – postanowienia pkt 15 ust. 15.7. Regulaminu stosuje się odpowiednio).

11. Stosunek pomiędzy Użytkownikiem a Ekspertem

11.1.

Porady udzielane są w ramach Platformy. Wszelka komunikacja pomiędzy Ekspertem a Użytkownikiem związana z udzielaniem Porad może następować wyłącznie za pośrednictwem Platformy. Użytkownicy, którzy zostali skojarzeni z Ekspertem, za pośrednictwem Platformy, nie mogą nawiązywać, dokonywać ani rozliczać transakcji związanych z udzielaniem Porad z pominięciem Platformy oraz Administratora. Korzystając z Platformy, Użytkownik zgadza się na kontakt z Ekspertami oraz uzyskiwanie od nich Porad wyłącznie za pośrednictwem Platformy.

11.2.

a)  Użytkownik nie może podawać swoich danych kontaktowych Ekspertowi ani zwracaćsię do Eksperta o przekazanie Użytkownikowi przez Eksperta danych kontaktowychEksperta;
b)  Użytkownik nie może, z pominięciem Platformy i Administratora, zawierać z Ekspertem

11.3.

umów, których przedmiotem jest udzielenie Użytkownikowi Porady przez Eksperta (z rodzaju i kategorii Porad, które dany Ekspert udziela za pośrednictwem Platformy) w sposób stały lub jednorazowy;

W przypadku naruszenia przez Użytkownika któregokolwiek z postanowień niniejszego punktu Regulaminu, Administrator ma prawo do:

11.4.

Uprawnienia Administratora, o których mowa w ust. 11.3., mogą być realizowane łącznie lub osobno.

Zawieszenia lub usunięcia Konta Użytkownika;
Domagania się od Użytkownika zapłaty kary umownej w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

Powyższe oznacza w szczególności, że:

11.5. Niezależnie od powyższego, w razie naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego punktu Regulaminu, Administrator ma prawo domagać się od Użytkownika naprawienia szkody na zasadach ogólnych, w tym m.in. Administrator może domagać się od Użytkownika utraconych korzyści lub odszkodowania uzupełniającego (odszkodowania przekraczającego zastrzeżoną wysokość kary umownej).

12. Treści Użytkownika

12.1. Użytkownicy mogą mieć możliwość publikowania lub udostępniania różnych treści w Serwisie (na przykład: nazwy, teksty, opinie, zdjęcia, obrazy, awatary, linki itp.).

12.2. Jeśli publikujesz lub udostępniasz jakiekolwiek treści, robisz to na własne ryzyko. Publikując lub udostępniając jakiekolwiek treści, gwarantujesz, że treści, które udostępniasz lub publikujesz, są zgodne z prawem, w szczególności nie naruszają praw osób trzecich (w tym praw autorskich i praw własności przemysłowej). Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści, które udostępniasz lub publikujesz.

12.3. Zastrzegamy sobie prawo do sprawdzenia udostępnianych przez Ciebie treści. Jeśli uznamy, że Twoje treści są nieodpowiednie, obraźliwe lub nielegalne w inny sposób, usuniemy je. Sprawdzanie udostępnianych przez Ciebie treści nie jest jednak naszym obowiązkiem, chyba że otrzymamy zgłoszenie o naruszeniu praw na skutek umieszczenia przez Ciebie treści.

12.4. Kiedy publikujesz lub udostępniasz treści w Serwisie, udzielasz nam niewyłącznej, ogólnoświatowej, bezpłatnej licencji (z prawem do udzielania sublicencji) na używanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie, przesyłanie i publiczne wyświetlanie tej treści w związku z Serwisem, w Serwisie i poza nim (ale tylko w Internecie). Twoja udzielona nam licencja jest ważna tak długo jak nie usuniesz swoich treści z Serwisu (chyba że my usuniemy je wcześniej).

12.5. Użytkownik zobowiązuje się zwolnić Administratora z odpowiedzialności, jeśli na skutek zachowania Użytkownika w Platformie, osoby trzecie będą kierować wobec Administratora jakiekolwiek roszczenia. Dotyczy to w szczególności ale bez ograniczenia roszczeń związanych z: treściami zamieszczanymi lub przesyłanymi przez Użytkownika w ramach Serwisu, naruszeniem przez Użytkownika postanowień Regulaminu, naruszeniem przez Użytkownika praw osób trzecich w związku z korzystaniem z Platformy.

13. Prawo odstąpienia

13.1. Nasze Usługi skierowane są do przedsiębiorców. Porady udzielane przez Ekspertów będą związane z działalnością gospodarczą wykonywaną przez Użytkowników.

13.2. W przypadku gdy Użytkownikiem zakupującym Poradę jest osoba fizyczna, Użytkownik oświadcza, że zakupuje Poradę w bezpośrednim związku z przedmiotem wykonywanej przez Użytkownika działalności gospodarczej oraz, że Porada ma dla Użytkownika charakter zawodowy. Nadto, w związku z tym, że Porada ma charakter dostarczenia Użytkownikowi treści cyfrowych, Użytkownik będący osobą fizyczną przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę, że Porada przystąpienie do opracowywania Porady przez Eksperta nastąpi niezwłocznie po przyjęciu płatności Użytkownika przez Administratora.

13.3 W związku z powyższym, Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od zakupu Porady poprzez Platformę.

14. Zgłaszanie naruszeń praw osób trzecich

14.1. W ramach Platformy, Użytkownicy i Eksperci mogą umieszczać różne treści. Nie jesteśmy zobowiązani do sprawdzania legalności tych treści przed ich umieszczeniem przez Użytkownika lub Eksperta.

14.2. Jednakże, ochrona praw innych osób (w tym zwłaszcza praw autorskich) jest dla nas bardzo istotna. Dlatego, w ramach Serwisu umożliwiamy zgłaszanie nam przypadków umieszczenia przez Użytkownika lub Eksperta w naszym Serwisie treści o charakterze bezprawnych, w szczególności przypadków naruszeń autorskich praw osób trzecich.

14.3. Formularz odpowiedni do zgłaszania nam naruszeń znajduje się tutaj.

14.4. Jeśli otrzymamy urzędowe lub wiarygodne powiadomienie o tym, że dana treść narusza: (a) obowiązujące przepisy prawa (b) prawa innych osób, np. prawa autorskie osób trzecich (c) postanowienia Regulaminu lub innych dokumentów prawnych dostępnych w Serwisie lub (d) treść Użytkownika jest bezprawna w inny sposób, niezwłocznie zablokujemy dostęp do tych treści.

14.5.

a)  dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny i ewentualnienumer telefonu). W przypadku zgłoszenia w imieniu osoby prawnej, należy podać jejnazwę i funkcję jaką w niej pełni osoba zgłaszająca.
b)  wskazanie treści umieszczonej w naszym Serwisie, która Twoim zdaniem jestbezprawna (np. link do tej treści);
c)  uzasadnienie, dlaczego uważasz, że dana treść jest bezprawna (opis naruszenia).

14.6. Musisz pamiętać, że świadome występowanie z fałszywymi lub wprowadzającymi w błąd zgłoszeniami jest nielegalne i może skutkować Twoją odpowiedzialnością prawną. Dodatkowo, w przypadku powtarzających się nieprawdziwych zgłoszeń przez danego Użytkownika, możemy usunąć Konto takiego Użytkownika.

Zgłoszenie naruszenia praw powinno zawierać m.in.

15. Reklamacje

15.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Porad zamówionych w ramach Platformy, (w szczególności dotyczące niewykonania Porad, jakości udzielonej Porady, sposobu udzielenia Porady, przydatności Porady, przekroczenia terminu wykonania Porady itp.), należy składać za pośrednictwem odpowiednich formularzy reklamacji dostępnych w Serwisie. Za pośrednictwem formularza, można także złożyć reklamację, jeśli Użytkownik nie jest zadowolony z innych świadczonych przez nas Usług, zwłaszcza jeśli Użytkownik uważa, że świadczymy Usługi niezgodnie z Regulaminem lub że prawa Użytkownika zostały naruszone przez sposób w jaki świadczymy Usługi.

15.2. W reklamacji, Użytkownik powinien wskazać następujące dane lub informacje: a) dane kontaktowe Użytkownika (jeśli są inne niż te przypisane do Konta);

15.3. W reklamacji dotyczących udzielonych Porad, Użytkownik powinien także wskazać czy domaga się zwrotu dokonanej płatności w całości lub w części.

15.4. Każda reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. Zastrzegamy sobie prawo do przedłużenia terminu na rozpatrzenie reklamacji w uzasadnionych przypadkach – nie dłużej jednak niż do 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

  1. b)  opis zgłaszanego roszczenia – wskazanie z jakich Użytkownik uważa, że Porada została udzielona w nieprawidłowy sposób lub dlaczego Użytkownik uważa że jego prawa zostały naruszone;
  2. c)  jeśli to możliwe, przedstawienie dowodów na poparcie twierdzeń zawartych w reklamacji (w formie załączników do reklamacji);

15.5. Bieg terminu na rozpatrzenie reklamacji złożonej w sobotę, niedzielę albo dzień ustawowo wolny od pracy rozpoczyna się w najbliższym dniu roboczym.

15.6. 15.7.

15.8.

Odpowiedź na reklamację jest udzielana drogą elektroniczną. Do zachowania terminu na rozpatrzenie reklamacji wystarczające jest wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.

W razie pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, zamiast zwrotu płatności możemy także zaproponować Użytkownikowi voucher na nasze Usługi – w postaci obniżki ceny nabycia innej Porady lub nabycia kolejnej Porady bez opłat (wybór przez nas rodzaju vouchera zależy od danej sytuacji zwłaszcza od sformułowanych przez Użytkownika roszczeń oraz ich zasadności). Użytkownik nie jest związany naszą propozycją w zakresie voucherów. Jednakże, w przypadku zgody Użytkownika na voucher, nie jest możliwe jego późniejsza wymiana na zwrot płatności.

Reklamacje dotyczące Porad powinny być zgłoszone nie później niż w terminie 30 dni od dnia ich udzielenia przez Eksperta, chyba że w tym terminie nie było obiektywnie możliwe stwierdzenie nieprawidłowości Porady. Reklamacje złożone po upływie tego terminu zostaną odrzucone.

16. Prawa własności intelektualnej

16.1. Platforma jest naszą własnością. Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników nie skutkuje nabyciem przez Użytkowników jakichkolwiek praw własności intelektualnej do Platformy ani jakichkolwiek treści w Serwisie, chyba że postanowienia innych umów czy dokumentów stanowią inaczej. Baza danych Serwisu, oprogramowanie do korzystania z Usług są naszą wyłączną własnością intelektualną (lub własnością naszych licencjodawców). Obejmuje to w szczególności: treści, znaki słowne lub graficzne, nazwy, obrazy, grafiki, kody źródłowe, a także ich dobór, połączenie, układ i dostępne funkcjonalności.

16.2. Możesz korzystać z Serwisu i zawartych w nim danych wyłącznie w zakresie określonym w Regulaminie. Oznacza to, że Użytkownik nie ma m.in. prawa do:

a)  tłumaczenia, adaptacji, zmiany układu lub wprowadzania innych zmian w systemie informatycznym Serwisu;

b)  rozpowszechniania, zwielokrotniania lub kopiowania całości lub części materiałów zawartych w Serwisie, chyba że postanowienia innych umów czy dokumentów stanowią inaczej. Nie dotyczy to automatycznego tymczasowego przechowywania plików w pamięci urządzenia, które jest wynikiem prostego korzystania z Serwisu w celach zgodnych z Regulaminem oraz przypadkami dozwolonego użytku;

c)  udostępniania bazy danych Serwisu osobom trzecim, w tym udostępnianie haseł osobom trzecim;

d)  uzyskiwania informacji o wewnętrznej strukturze lub zasadach działania oprogramowania Serwisu;

e)  niedozwolonego pobierania, zmiany lub usuwania danych zawartych w Serwisie;

f)  utrwalania i odtwarzania danych pobranych z Serwisu, z wyjątkiem drukowania wyłącznie na własne potrzeby, chyba że postanowienia innych umów czy dokumentówstanowią inaczej.

17. Nasza odpowiedzialność

17.1. Eksperci nie są naszymi pracownikami w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ich działania lub zaniechania ani za ewentualne niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Ekspertów umów zawartych z Użytkownikami za pośrednictwem Platformy lub poza Platformą. Administrator nie ponosi również odpowiedzialności wobec Użytkowników za treść Porad udzielanych przez Ekspertów, zwłaszcza za ich przydatność lub zgodność z prawem. Administrator nie ingeruje w treść Porad ani nie dokonuje ich modyfikacji. Użytkownik korzysta z Usług wyłącznie na własne ryzyko. W szczególności ale nie wyłącznie, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek poniesione przez Użytkownika szkody lub straty (majątkowe lub niemajątkowe), odpowiedzialność prawną Użytkownika wobec osób trzecich, utratę przez Użytkownika zysków lub korzyści, które są związane w bezpośredni lub pośredni sposób z korzystaniem przez Użytkownika z Porad lub stosowaniem się przez Użytkownika do ich treści lub do zawartych w Poradach wskazówek, zaleceń lub instrukcji.

17.2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że umowa zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem (w tym usługa świadczona przez Eksperta) jest umową starannego działania, a nie zobowiązaniem rezultatu. Administrator nie ponosi zatem odpowiedzialności wobec Użytkownika za osiągnięcie przez Użytkownika określonego skutku wynikającego z zastosowania się przez Użytkownika do treści Porady ani za oczekiwane przez Użytkownika efekty wdrożenia treści otrzymanej Porady ani za skutki nieosiągnięcia przez Użytkownika powyższych skutków czy efektów. W szczególności, ale bez ograniczenia Administrator nie ponosi względem Użytkownika odpowiedzialności za szkody lub utratę zysków, środków pieniężnych lub korzyści w związku z wdrożeniem przez Użytkownika w swoim przedsiębiorstwie rozwiązań zarekomendowanych przez Eksperta.

17.3. Odpowiedzialność Administratora z tytułu każdej transakcji pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem jest ograniczona do kwoty równej trzykrotności kwoty, którą Użytkownik faktycznie zapłacił na rzecz Administratora w ramach danej transakcji.

17.4. W przypadku otrzymania przez Administratora urzędowego lub wiarygodnego powiadomienia o tym, że treści umieszczone w Serwisie przez Użytkownika lub Eksperta mają charakter bezprawny (np. naruszają obowiązujące przepisy prawa lub prawa innych osób jak choćby prawa autorskie lub prawa własności przemysłowej osób trzecich), zablokujemy dostęp do takich treści. W takim przypadku nie ponosimy wobec Użytkownika odpowiedzialności za szkodę powstałą w wyniku zablokowania przez nas dostępu do danej treści.

17.5. Od czasu do czasu będziemy musieli przeprowadzać prace konserwacyjne naszego Serwisu. Serwis może być też czasowo niedostępny z uwagi na wystąpienie niezależnej od nas awarii. W takich przypadkach, Użytkownik nie ma prawa formułować względem Administratora żadnych roszczeń wynikających z czasowej niemożliwości korzystania z Usług, na skutek powyższych okoliczności.

17.6. Nie ponosimy też odpowiedzialności za trwałe lub czasowe zaprzestanie świadczenia Usług wynikające z działania siły wyższej, sytuacji losowych lub ingerencji osób trzecich. Siła wyższa oznacza różne sytuacje, które uniemożliwiają nam wypełnienie naszych zobowiązań, które pozostają poza naszą kontrolą lub na które nie mamy wpływu.

18. Prawo właściwe i rozstrzyganie sporów

18.1. Regulamin podlega prawu polskiemu.

18.2. Ewentualne spory pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem rozstrzygane będą przez polskie sądy, właściwe ze względu na siedzibę Administratora.

19. Dane osobowe

19.1. Wszelkie dane osobowe Użytkowników zbieramy i przetwarzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych i naszą Polityką Prywatności.

20. Kontakt

20.1.

a) Możesz skontaktować się z nami:
e-mailem, na adres: khm@knowhowmatch.com
pisemnie, na adres naszej siedziby wskazany w pkt 2 Regulaminu
b) Nadto, możesz skontaktować się z nami poprzez formularze kontaktowe dostępne w Serwisie.

21. Zmiany Regulaminu

21.1. Możemy w każdym czasie wprowadzać zmiany w Regulaminie z ważnych powodów, np. jeśli jest to konieczne ze względu na zmianę obowiązującego prawa, zmieniliśmy zakres naszych Usług lub zmieniliśmy funkcje Serwisu.

21.2. W przypadku takich zmian opublikujemy zaktualizowaną treść Regulaminu w Serwisie oraz wyślemy zarejestrowanym Użytkownikom powiadomienie e-mailem o treści zmian. Zmiany Regulaminu wejdą w życie w ciągu 14 dni od publikacji tekstu jednolitego Regulaminu w Serwisie (chyba że ustalimy dłuższy termin). Zmiany Regulaminu dotyczące naszych danych (nazwa, adres siedziby, dane kontaktowe itp.) lub zmiany adresu domeny Serwisu mogą wejść w życie ze skutkiem natychmiastowym.

21.3. Jeśli będziesz nadal korzystać z Platformy po wejściu w życie zmian, założymy, że zgadzasz się na zmienioną treść Regulaminu. Jeśli nie wyrażasz zgody poinformuj nas o tym e-mailem na adres: khm@knowhowmatch.com

21.4. Jeśli nie zgodzisz się na zmiany, nie będziesz mógł dalej korzystać z Platformy. W takim przypadku Twoje Konto zostanie przez nas usunięte.

22. Postanowienia końcowe

22.1. W przypadku gdyby część postanowień Regulaminu została uznana za nieważną lub nieskuteczną, nie wpłynie to na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.

22.2. Użytkownik nie może przenieść praw wynikających z zawartej z nami umowy bez naszej uprzedniej zgody.

22.3. My możemy przenieść prawa i obowiązki wynikające z zawartej pomiędzy nami a Użytkownikiem umowy, bez uprzedniej zgody Użytkownika na nasze spółki powiązane, dominujące lub zależne.

22.4. Regulamin obowiązuje od 21.12.2020.